Felhasználási feltételek

AZ ELADÓ ONLINE FELÜLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(Fogyasztóvédelmi Tájékoztató) Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. március 1.

1) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://balatonibumm.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) az Eladó által szervezett versenyekre történő nevezés vásárlás szabályait, valamint az egyéb nélkülözhetetlen információkat. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó, vagy Vevő) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető. A weboldal Felhasználója a honlap használatával és a nevezési jegy megvásárlásával – checkbox kipipálásával – tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Az Eladó a https://www.balatonibumm.hu továbbiakban Honlap vagy Webáruház/ oldal üzemeltetője, mely oldalon keresztül ismerteti tevékenységét, tájékoztatja a Felhasználót tevékenységéről és biztosít az egyes eseményekre nevezési jegyvásárlási lehetőséget. Az Eladó magatartási kódexnek nem vetette alá magát.
A Honlapon történő regisztráció és jelentkezés feltétele, hogy a Versenyző magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen ÁSZF elfogadásával a Versenyző elfogadja, hogy a honlapon történő nevezési jegyvásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

2) DEFINÍCIÓK

Jelen ÁSZF során a lenti definíciók az alábbi kifejezéseket jelentik:
Eladó: Magyar Labdarúgó Egylet Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó), Székhely: 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 99/2. Képviselő: Rack Róbert ügyvezető, 
Cégjegyzékszám: 09 09 031536, Adószám: 24886101-2-09
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma: Takarékszövetkezet 50800018-15557278.
E-mail cím: info[at]balatonibumm[dot]hu

Sportesemény: Balatoni Bumm verseny, a továbbiakban „Verseny”.

Fogyasztó: a továbbiakban „Vevő” „Versenyző” vagy „Felhasználó”.

Adásvételi szerződés: Eladó és Vevő között a távolsági értékesítés szabályai között létrejött adásvételi szerződés, mely az Eladó által szervezett Balatoni Bumm versenyekre történő regisztrációt, fizetést, valamint a versenyen történő részvételt jelenti. Az adásvételi szerződés Magyarországon megrendezett versenyekre terjed ki, mely versenyre történő regisztrálás előtt a Vevő kifejezetten elismeri a jelölőnégyzet bepipálásával, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.
 

3) ÁRINFORMÁCIÓK

A verseny regisztrációs díja a weboldalon az általános forgalmi adót (27%) és egyéb közterheket is tartalmazó módon, azaz bruttó áron kerül feltüntetésre. A regisztrációs díjat kizárólag magyar forintban lehet kifizetni, a megjelölt árak magyar forintban (HUF) értendők. 
Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja és a weboldal felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ár feltüntetése során előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott jelentkezéseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Versenyző részére.
Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a rendezvény közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a szolgáltatást a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Az Eladó a regisztrációs díjról elektronikusan számlát állít ki, amelyet e-mailben küld meg a Versenyzőnek. A számlázási adatok megadására a profil felületen van lehetőség.

4) HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ, NEVEZÉS VÁSÁRLÁS

4.1. Profil létrehozása
A Honlapon keresztül történő versenyregisztrációhoz a Versenyzőnek saját profillal szükséges rendelkeznie. A profilban megadott adatok később módosíthatóak. A weboldal használata során megadott adatokról bővebben az adatkezelési tájékoztatóban informálódhat. A Versenyző profilján keresztül tud a meghirdetett versenyekre regisztrálni.
A Versenyző a rendezvények nevéről, a regisztrációs díj bruttó összegéről a Honlapon, az adott esemény nevére kattintva informálódhat. Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltozás a már regisztrált Versenyző regisztrációs díját nem érinti.
4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Honlapon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Versenyző vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre a szerződés az Eladó, mint Szolgáltató és a Versenyző között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.
Az Eladó a regisztrációt a Versenyző felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Versenyző által leadott adatokkal, azt a Versenyző köteles az Eladó részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.
Az Eladó felhívja minden Versenyző figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon meghirdetett versenyekre a férőhelyek a jelentkezés időtartama alatt betelnek. Ebben az esetben az Eladó a jelentkezést törli és a Versenyzőt haladéktalanul tájékoztatja.
Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Versenyzőhöz nem érkezik meg, a Versenyző mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Az Eladó visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Versenyző jelentkezésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Versenyző jogosult a vételi ajánlatát visszavonni az Eladó részére megküldött e-mail útján.
4.3. Adatbeviteli hibák javítása
A Versenyzőnek a jelentkezés bármely szakaszában és annak elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a vissza gomb segítségével.
4.4. A szerződés létrejötte.
A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5) ELÁLLÁSI JOG

Az Eladó tájékoztatja Versenyzőit, hogy az általa szervezett rendezvényekre történő jelentkezés során a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) l) pontja alapján a Versenyző fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELV E-nek (2011. október 25.) 16. cikk l) pontja alapján:
Az elállási jog alóli kivételek
A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a tagállamok nem írják elő a 9–15. cikkben megállapított elállási jogot az alábbiakra vonatkozóan: szállásnyújtás esetében a lakáscélú szolgáltatás kivételével, árufuvarozás, autókölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások esetében, amennyiben a szerződésben meghatározott teljesítési időpontot vagy időszakot kötöttek ki.

6) A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ VERSENYEINKRE, 

6. A Honlapon történő regisztráció versenyeinkre
A Versenyzőnek a versenyre történő regisztrációra az események aloldalán lévő „Jelentkezés” gomb megnyomása után van lehetősége e-mail cím és jelszó megadásával. A Versenyzőnek a profil létrehozását követően van lehetősége versenyre jelentkezni a weboldalon A sikeres versenyjelentkezésről a weboldal üzemeltetője minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a Jelentkező részére.

7) FIZETÉS, ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

7.1 A rendezvény regisztrációs díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával van lehetőség. A regisztrációs díj megfizetésére a regisztrálást követő 24 órán belül van lehetőség. Online fizetés bankkártyával Simplepay portálon keresztül: A jelentkezést követően bankkártyás fizető felület használatával történhet a regisztrációs díj megfizetése a Simplepay által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. A fizetési szándékot követően a követően rendszer átirányítja őt a Simplepay által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal.
7.2  Adattovábbítási nyilatkozat:
"Tudomásul veszem, hogy az MLE KFT (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 99/2) adatkezelő által a www.balatonibumm oldalán a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cégnév, cím, email cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff "

8) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek
8.1.1.Panaszügyintézés helye
A Versenyző a szolgáltatással vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: MLE Kft. 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 99/2. info[at]balatonibumm[dot]hu
8.1.2. Panaszügyintézés módja
Az Eladó a szóbeli panaszt (verseny helyszínén jelzett), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a panasztevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a panasztevőt.
8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Versenyző fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.
8.2. Jogvita
Amennyiben az Eladó és a Versenyző között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval történő tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Versenyző számára:
a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Versenyző lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti le: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
b. Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet[at]bkik[dot]hu, onlinevita[at]bkik[dot]hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

9) A VERSENY IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ FŰZŐDŐ JOG

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a verseny időpontját és helyszínét, a regisztráló céget, időmérés szabályait, az időkalkulációt, árakat, a pályát, a díjakat, az eredményalgoritmusokat, a termékek fajtáját és számát, a weboldal tartalmát, valamint az általa meghozott szabályokat, kézikönyveket.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiekben hivatkozott változtatásokról a weboldalán keresztül küldjön értesítést, melyen a legfrissebb aktuális információk találhatók.

10) REGISZTRÁCIÓS DÍJ

10.1. Részvételi díj
Az Eladó az egyes versenyek során részvételi díjat számol fel, mely közvetlenül fedezi az aktuális rendezvény megszervezésével kapcsolatos kiadásokat.
10.2. Vissza nem térítendő Adminisztrációs díj
Az Eladó egy összegű, fix, vissza nem térítendő Adminisztrációs díjat számol fel a regisztráció során, mely az Eladónál felmerülő adminisztrációs költségek fedezetéül szolgál, és azt ténylegesen a regisztrációval összefüggésben felmerülő költségekre használja fel (továbbiakban: Adminisztrációs díj). Az Adminisztrációs díj az Eladó ténylegesen felmerült költségeit fedezi, amely a Versenyzőnek minden egyes verseny esetén a központi nyilvántartásba történő regisztrálását tartalmazza. Ezen összeg Eladó általi felhasználása független a verseny megrendezésétől, és a Versenyző érdekkörében merül fel. Az Adminisztrációs díj minden kategóriában egységes és változatlan (nem befolyásolja a regisztrációs díj változása). A pontok kedvezménye és bármilyen más kedvezmény nem befolyásolja az Adminisztrációs díjat, kivéve, ha az Eladó kifejezetten kedvezményt ad az Adminisztrációs díj megfizetésére.
10.3. Nevezési díj
Bármely adott versenyre történő regisztrálás során a Részvételi díj és az Adminisztrációs díj együtt képezi a verseny teljes árát (továbbiakban: Nevezési díj). A Részvételi díj és az Adminisztrációs díj külön kerül felszámításra és külön szerepelnek a számlán is. Az Eladó weboldalán feltüntetett ár a végleges díj, mely már tartalmazza a Részvételi díjat és az Adminisztrációs díjat. Bármilyen árkedvezmény, vagy speciális ár kizárólag a Részvételi díjat érinti, és nincs semmilyen hatással az Adminisztrációs díjra külön, mely ebben az esetben is változatlan marad, kivéve, ha az Eladó kifejezetten külön ad kedvezményt rá.
Amennyiben az Eladó él a dátum és/vagy a helyszín megváltoztatásának jogával – a lentiekben meghatározott vis major miatt – a Versenyzőnek a tényleges kiadásokra már elköltött Adminisztrációs díj nem jár vissza. Amennyiben bármely, nem vis majornak minősülő ok miatt törlésre kerül a verseny, a Versenyző jogosult kérni a Regisztrációs díj megtérítését, vagy felhasználhatja azt egy másik, még szabad hellyel rendelkező versenyre (halasztás), amennyiben a versenytervezett időpontja előtt legalább 14 nappal írásban jelzi ezt az Eladó felé.

11) VIS MAJOR

Vis majornak minősül minden előre nem látható vagy el nem kerülhető, vagy nem szándékos esemény vagy körülmény, amely az ellenőrzési körön kívül esik, különösen: baleset, zavargás, járvány, világjárvány, karantén, zavargások, kommunikációs eszközök meghibásodása, webtárhely-létesítmények meghibásodása, internet szolgáltatások megszakadása vagy meghibásodása, természeti katasztrófa, kormányzati vagy egyéb nemzeti, hatósági intézkedések bevezetése, jogszabályváltozások, jogi korlátozások bevezetése, nemzeti sztrájk, tűz. Azok az események, amelyek a szerződés megkötése napján vis majorként ismertek, de olyan későbbi nem várt következményeket okoznak, mely következmények a szerződés teljesítését képtelenné teszik és nem voltak ismertek, új és meglévő vis major helyzetnek minősülnek.

12) VERSENY LEMONDÁSA, ELHALASZTÁSA

Vis major – ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat, háborút, járványt, vagy bármely egyéb, mindkét fél érdekén kívül álló elháríthatatlan akadályt (azaz: elháríthatatlan akadály) – esetén a meghirdetett verseny időpontja új időpontra kerül elhalasztásra egy, az elháríthatatlan akadály megszűnését követő 90 napon belüli hétvégére. Az elháríthatatlan akadály megszűnése azt jelenti, hogy az akadályoztatás ténye megszűnt, vagy hatósági döntések és egyéb körülmények lehetővé teszik a verseny megtartását. Ezen időpontról minden regisztrált Versenyzőt írásban haladéktalanul tájékoztatunk.
Amennyiben az Eladó a vis major helyzet megszűnését követő 90 napon belül valamely oknál fogva a versenyt megtartani nem tudja, abban az esetben a regisztráció során kifizetett összeget megkapja legkésőbb az akadály megszűnését követő 90. napon.

13) SÜTIK, COOKIE-K

Az Eladó honlapján cookie-kat használ, melyről részletesen a honlap látogatásakor felugró ablakból letölthető tájékoztatóban olvashat.
A Honlapon történő regisztráció és jelentkezés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a regisztrációt.

14) LEVELEZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

Eltérő megállapodás hiányában a megkötött szerződéssel kapcsolatos bármilyen levelet írásban, elektronikus levél formájában, személyesen, vagy ajánlott levél megküldésével kell eljuttatni a másik félhez a szerződéskötés során megadott adatok, kommunikációs csatornák útján.

15) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Honlap használata
A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Az Eladó – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
15.2. Szerzői jogok
A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a MLE céget illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.
Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weboldal üzemeltetőjének, vagyis engedély hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.
15.3. A szerződés iktatása
A Honlapon keresztül megkötött szerződés elektronikus szerződésnek minősül, mely nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.
15.4. Irányadó jog
Amennyiben a weboldal, vagy a megkötött adásvételi szerződés alapján létrejött jogviszony alapján nemzetközi (külföldi) jog rendelkezései is irányadóak, abban az esetben a felek megállapodnak abban, hogy a létrejött jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és a felek a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. Ezen rendelkezés nem érinti a fogyasztót érintő eltérő, jogszabályban rögzített jogait.
15.5. Szerződés érvénytelensége, hatálytalansága, felmondása
Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejött szerződés egy adásvételi szerződés, így a felek a megkötött szerződést – hacsak a szerződés szövege, jelen ÁSZF vagy más konkrét rendelkezés eltérően nem rendelkezik – nem jogosultak felmondani annak megfelelő teljesítése előtt.
Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek tartalma, jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen illetve hatálytalan rendelkezés szövegéhez. Egy rendelkezés érvénytelensége, vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
15.6. A nevezés átruházása
Amennyiben a Versenyző bármely ok miatt nem tud részt venni azon a versenyen, amire a nevezését megvásárolta, jogosult kezdeményezni a nevezés átruházását. Az új tulajdonos köteles az átregisztrálás során valamennyi szabályzatot és jelen ÁSZF tartalmát elfogadni. Csapatregisztráció esetén az átregisztrálása kizárólag a csapat jogosult, az egyes csapattagok egyéni átregisztrálására nincs lehetőség.
15.7. ÁSZF módosítása
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan megváltoztassa. A fogyasztóra a regisztráció során elfogadott ÁSZF rendelkezése kötelező érvényű Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. március 1.